Obaveštenje o prikupljanju i obradi podataka: AC Brajić, Beograd, Srbija

Hyundai vozila kontakt telefonServis+381 62 225 150 Hyundai vozila kontakt telefonProdaja+381 15 375 391 Hyundai vozila adresaAdresaLoznički put bb, Šabac

U skladu sa odredbama člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012 - dalje: ZZPL) AC Brajić d.o.o., iz Šapca, Loznički put bb, (dalje: Rukovalac podataka), pre otpočinjanja sa prikupljanjem i daljom obradom podataka o klijentima, ovim obaveštenjem upoznaje klijente, potencijalne klijente ili druga lica (u daljem tekstu: Klijent) sa sledećim:

1. Obrada podataka

Rukovalac podataka će da prikuplja i dalje obrađuje, u smislu člana 3. stav 1. tačka 3) ZZPL, sledeće podatke o ličnosti Klijenata: ime i prezime, JMBG, adresu, broj telefona, e-mail adresu, pol, datum rođenja, bračni status, zanimanje, broj dece, tip vozila u vlasništvu.

 

2. Svrhа prikupljanja i dalje obradе podataka

Rukovalac podataka će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja da obrađuje isključivo u svrhu komercijalnih i marketinških potreba, radi upoznavanja klijenata sa prodajnim i servisnim akcijama Rukovaoca i o terminu redovnih i vanrednih servisa, radi ispitivanja zadovoljstva Klijenata, te ih u druge svrhe neće koristiti.

 

3. Način korišćenja podataka

Rukovalac podataka će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja da prikuplja prevashodno od lica na koje se podaci odnose, prilikom podošenja zahteva za dostavljanje ponude, za zaključenje ugovora, odnosno, prilikom zaključenja ugovora.

 

4. Korisnici podataka

Korisnici podataka iz tačke 1. ovog obaveštenja biće, nakon pribavljanja punovažnog pristanka Klijenta na obradu navedenih podataka, Ninamedia Research d.o.o. Novi Sad i privredno društvo Starion d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Korisnik podataka), isključivo u svrhu navedenu u tački 2. ovog obaveštenja.

Sa korisnikom podataka Ninamedia Research d.o.o. Novi Sad, rukovalac podataka ima zaključen Ugovor o istraživanju tržišta i javnog mnjenja i u svrhu komercijalnih i marketinških potreba,  radi ispitivanja zadovoljstva Klijenata Korisnik podataka će koristiti isključivo sledeće podatke: ime i prezime Klijenata, broj telefona Klijenata i model automobila.

Sa korisnikom podataka Starion d.o.o. Beograd, rukovalac podataka ima zaključen Ugovor o pružanju usluga slanja SMS poruka i u svrhu dostavljanja Klijentima promotivnih ponuda i akcija Rukovaoca, Korisnik podataka će koristiti isključivo broj mobilnog telefona Klijenata.

 

5. Pravni osnov prikupljanja i dalje obrade podataka

Rukovalac podataka će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja da prikuplja od Klijenata, kao lica na koje se podaci odnose, na osnovu punovažnog pristanka Klijenata.

Nakon upoznavanja sa obaveštenjem o prikupljanju i obradi podataka, Klijent može dati pristanak da Rukovalac podataka izvrši obradu podataka o ličnosti:

 • u formi pisane izjave;
 • usmeno, uz sačinjavanje zapisnika.

Pristanak se može dati lično ili preko punomoćnika, s tim da takvo punomoćje mora biti overeno od strane nadležnog organa.

Rukovalac podataka će obavestiti Klijenta o izmeni, dopuni ili brisanju podataka bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana izmene, dopune ili brisanja podataka.

 

6. Pravo na opoziv

Klijent koji je dao punovažan pristanak na obradu može svoj punovažan pristanak da opozove.

Punovažan opoziv lice može dati pismeno ili usmeno na zapisnik, u prostorijama Rukovaoca podataka, u Beogradu, u ulici Milutina Milankovića br. 7v.

Posle opoziva pristanka obrada podataka nije dozvoljena.

U slučaju opoziva, lice koje je dalo pristanak dužno je da rukovaocu naknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu.

 

8. Prava lica u vezi sa obradom podataka

Klijent čije podatke Rukovalac podataka obrađuje ima pravo da podnese zahtev Rukovaocu podataka:

 • da ga istinito i potpuno obavesti o obradi njegovih podataka u smislu odredbi člana 19. ZZPL;
 • pravo na obaveštenje, uvid i/ili kopiju podataka koji se na njega odnose, kao i prava na osnovu izvršenog uvida u podatke (ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade).

Zahtev Rukovaocu podataka Klijent podnosi u prostorijama Rukovaoca podataka, u Beogradu, u ulici Milutina Milankovića br. 7v.

Pravo na brisanje podataka Klijent ima u slučaju da: svrha obrade nije jasno određena i/ili da je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu i/ili da je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe; i/ili da je način obrade nedozvoljen; i/ili da podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi; i/ili da je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim; i/ili da je podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona.

 

9. Ograničenja prava Klijenta

Rukovalac podataka nije dužan da postupi po zahtevu Klijenta u sledećim slučajevima:

 • ako Klijent traži obaveštenje o podacima koji se inače vode u javnim registarima ili su na drugi način dostupni javnosti;
 • ako Klijent očigledno zloupotrebljava svoje pravo na obaveštenje, uvid i kopiju;
 • ako je Rukovalac podataka već upoznao Klijenta sa traženim podacima, a u međuvremenu se oni nisu promenili;
 • kada je podatak u vezi sa poslovima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma;
 • ako bi postupanje po zahtevu onemogućilo Rukovaoca podataka da vrši poslove iz svoje delatnosti;
 • ako bi davanje obaveštenja ozbiljno ugrozilo radnje sprečavanja, otkrivanja, istrage i gonjenja za krivična dela ili važan privredni ili finansijski interes države;
 • ako bi se obaveštenjem učinio dostupnim podatak za koji je propisano da se čuva kao tajna, a odavanjem bi mogle nastupiti teške posledice po interes zaštićen zakonom;
 • ako bi davanje obaveštenja ozbiljno ugrozilo privatnost ili važan interes Klijenta ili drugog lica;
 • ako je u toku obustava obrade podataka na zahtev Klijenta.

 

10. Nedozvoljena obrada podataka

Rukovalac podataka neće vršiti obradu podataka ukoliko:

1) Klijent nije dao pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;

2) u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka Klijenta ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka, osim ako se vrši u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarne potrebe iz člana 12. tačka 2a) i člana 12a ZZPL;

3) svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;

4) je lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;

5) je način obrade nedozvoljen;

6) je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;

7) su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;

8) je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo.

 

11. Bezbednost podataka

Rukovalac podataka će u smislu odredbi člana 47. ZZPL da na odgovarajući način zaštiti podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa, odnosno preduzeće sve neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe, kao i da utvrde obavezu lica koja su zaposlena na obradi, da čuvaju tajnost podataka.

 

11. Upoznavanje klijenata sa sadržinom obaveštenja

Klijent se upoznaje sa sadržinom ovog obaveštenja u prostorijama Rukovaoca podataka i ima pravo da na svoj zahtev zadrži štampani primerak obaveštenja.

 

U Šapcu, dana 03.04.2019. godine.
AC Brajić d.o.o. Šabac

 © 2024. Copyright by AC Brajić | SEO optimizacija Beograd by Studio77 | Hyundai Srbija