Pomoć na putu 24/7, Hyundai vozila, ovlašćeni distributer: AC Brajić, Beograd, Srbija

Hyundai vozila kontakt telefonServis+381 62 225 150 Hyundai vozila kontakt telefonProdaja+381 15 375 391 Hyundai vozila adresaAdresaLoznički put bb, Šabac

PRUŽANJE USLUGE POMOĆI NA PUTU „24/7“


Za organizaciju usluge pomoći na putu  24/7, zadužen je  „Atlas Servis“ d.o.o.  Ugovorena pomoć na putu, kao i obaveza Pružaoca usluge, (Atlas Servisa) nastaje kada Korisnik kontaktira Call Centar Pružaoca usluga na broj 069/660-650, koji je Pružalac usluga svojim Korisnicima stavio na raspolaganje 24h dnevno 365/366 dana u godini, kao i za vreme neradnih dana. Svaki zahtev Korisnika za uslugu pomoći mora biti upućen Call Centru.
Odmah po prijemu zahteva, pomoć mora biti pružena bez odlaganja.


1. Uslovi koje treba da ispuni korisnik usluge:


Da je vozilo u garantnom periodu održavanja, odnosno da vozilo nije starije od 36 (trideset šest) meseci u odnosu na datum isporuke vozila koji je upisan u servisnu knjižicu bez obzira na broj pređenih kilometara, i
Da je vozilo redovno servisirano u ovlašćenim Hyundai servisima.
Vozilo je pokriveno uslugama pomoći na putu 24/7 sve dok se stranka pridržava uslova propisanih i definisanih pravilima Hyundai-a (održavanje vozila shodno servisnoj knjižici i upustvu za upotrebu). Kupac Hyundai vozila gubi pravo na besplatne usluge ukoliko nije redovno i u propisanim intervalima išao na servisne preglede ili ukoliko u servisnoj knjižici nije overen servisni pregled ili nije upisan datum servisnog pregleda.
Stranka može da dobije usluge pomoći na putu 24/7, isključivo ako je pozvala navedeni telefonski broj Pružaoca usluge.
Pravo na usluge pomoći na putu  24/7, stranka stiče samo prijavom na dan kada se neispravnost na vozilu i desila.
Da bi prijavila kvar stranka je dužna da saopšti dežurnom operateru VIN broj (broj šasije vozila) koji se nalazi u saobraćajnoj dozvoli ili u servisnoj knjižici.


2. Šta se podrazumeva pod kvarom:


Pružalac usluge pod kvarom podrazumeva svaku mehaničku, električnu i elektronsku grešku na vozilu koja nije uzrokovana nemarom vozača, a zbog koje vozilo nije u voznom stanju ili ne ispunjava uslove za bezbednu i sigurnu vožnju.


3. Šta se ne podrazumeva pod kvarom:


Kvar ne podrazumeva izgubljene ili zaključane ključeve u vozilu, pogrešno sipano gorivo, nedostatak goriva, oštećenja prilikom krađe, saobraćajne nesreće, izbušene pneumatike i sve drugo, učinjeno nepažnjom vozača. Kvar može da nastupi na putu ili kod kuće.


4. Izlazak na mesto kvara


Mesto kvara je bilo koja lokacija na asfaltnim ili betonskim državnim putevima prvog, drugog ili trećeg reda na teritoriji Republike Srbije (izuzev Kosova), na kojoj je stranka doživela kvar (isključuju se šumski i planinski putevi, kao i ostali nerazvrstani putevi, koji nisu u planu i programu održavanja organizacija nadležnih za održavanje puteva).

Pružalac usluge će izaći na lice mesta najkasnije za 60 minuta od momenta izdavanja naloga Call Centra mobilnoj službi, osim u slučajevima više sile (vremenskih nepogoda, odrona, velikih saobraćajnih nezgoda...) U tom slučaju Call Centar je dužan da obavesti Korisnika o vremenu dolaska vozila. Zahtev Korisnika za zamenskim vozilom povlači duže vreme izlaska na lice mesta, o čemu će Korisnik od strane Call Centra takođe biti obavešten.

U slučaju kvara spoljne brave i nemogućnosti vozača da uđe u vozilo, potrebno je specijalno vozilo koje bi prevezlo ovakvo vozilo do ovlašćenog servisa. U ovom slučaju izlazak na teren može biti duži od 60 minuta o čemu će korinik od strane Call Centra biti obavešten.


5. Usluga pomoći na putu podrazumeva


Šlepanje  vozila od mesta kvara do najbližeg ovlašćenog Hyundai servisa,
Prevoz svih lica u vozilu a da pri tom broj putnika na prelazi zakonski dozvoljen broj za dato vozilo,
Prevoz priključnog vozila,
Organizacija zamenskog vozila,
Organizaciju smeštaja.


5.1. Pružalac usluge se takodje obavezuje da od mesta kvara do krajnje destinacije šlepanja ili do mesta smeštaja preveze i sve putnike koji su se u vreme kvara zatekli u predmetnom vozilu, a da pri tom broj putnika na prelazi zakonski dozvoljen broj za dato vozilo.

5.2. Pružalac usluge se obavezuje da, ukoliko vozilo koje je predmet šlepanja ima u momentu kvara i priključno vozilo, da i to priključno vozilo odveze do najbližeg ovlašćenog Hyundai servisa zajedno sa glavnim vozilom, pod uslovom da ispunjava sve tehničke i pravne uslove za učestvovanje u saobraćaju.

5.3. Pružalac usluge će po želji Korisnika usluga staviti na raspolaganje zamensko, vozilo čije će troškove korišćenja snositi Korisnik usluga. Sve informacije o vrsti zamenskog vozila Korisnik može dobiti od strane Call Centra.

5.4. Pružalac usluga će na zahtev Korisnika obezbediti smeštaj ili prenoćište istom, u hotelu čije će troškove snositi sam Korisnik. O ceni smeštaja i kategorizaciji ponuđenog hotela i svim potrebnim informacijama Korisnika će obavestiti Call Centar.
Korisnik ima pravo na besplatne usluge pomoći na putu i u sledećim slučajevima, a koji ne spadaju u neispravnosti koje podležu garancijskoj proceduri:  
-Ispražnjen ili neisparvan akumulator (pod uslovom da se radi o originalnom akumulatoru),
-Problem sa ključem, odnosno nemogućnost startovanja vozila Korisnika zbog problema sa ključem,
-Problemi sa spoljašnjom bravom,
-Problemi sa pneumaticima, u slučaju da je ispražnjen jedan ili više pneumatika (probušeni su ili iz nekog drugog razloga).


6. Plaćanje usluga u slučaju kvara koji nije obuhvaćen uslugama pomoći na putu 24/7


Ukoliko dežurni operater utvrdi da se ne radi o kvaru u garantnom periodu održavanja, dužan je da to odmah saopšti Stranki i da joj kaže da nema pravo na besplatne usluge u smislu paketa usluga pomoći na putu 24/7.
Pružalac usluge će izaći na teren i izvršiti radnju šlepanja takođe i kupcima Hyundai vozila čija vozila više nisu pod garancijom, stim da će troškove šlepanja snositi Korisnik po tekućem cenovniku šlep službe Pružaoca usluge uz popust od 10%.© 2024. Copyright by AC Brajić | SEO optimizacija Beograd by Studio77 | Hyundai Srbija